โรงเรียนวังน้อย(พนมยงค์วิทยา)
168 หมู่ 1 ถนนพหลโยธิน  ตำบลชะแมบ  อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
เบอร์โทรศัพท์ 035-257253
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
            โรงเรียนวังน้อย(พนมยงค์วิทยา) ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2499 เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สังกัดกองการศึกษาพิเศษ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยใช้โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิเป็นที่เรียน ต่อมานางน้อม  ตามสกุล ซึ่งเป็นน้องสาวท่านรัฐบุรุษปรีดี พนมยงค์ ได้มอบที่ดิน จำนวน 11 ไร่ 2 งาน บริเวณ หมู่ที่ 1 ตำบลชะแมบ  อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้เป็นที่ตั้งโรงเรียนและได้สร้างอาคารเรียนขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2500 ซึ่งเป็นที่ตั้งโรงเรียนปัจจุบัน และได้ย้ายนักเรียนมาเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์  2501 โดยใช้อักษรย่อโรงเรียนว่า  “อ.ย.21”  
            พ.ศ.2505 เปลี่ยนชั้นเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1–3 เป็นชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตร พ.ศ.2503 เปิดสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 7 ปี พ.ศ. 2513 ได้เปลี่ยนอักษรย่อของโรงเรียนจาก “อ.ย.21” เป็น “ว.พ.” สังกัดกรมสามัญศึกษา
            พ.ศ.2520 กรมสามัญศึกษาได้ประกาศยุบชั้นเรียนประถมศึกษาแล้วเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาโดยเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – ม.3) ปี พ.ศ.2534 ได้เข้าโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาและปี พ.ศ.2540 ได้รับอนุมัติเปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6) จึงทำให้โรงเรียนได้เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา