โรงเรียนวังน้อย(พนมยงค์วิทยา)
168 หมู่ 1 ถนนพหลโยธิน  ตำบลชะแมบ  อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
เบอร์โทรศัพท์ 035-257253
คณะผู้บริหาร

นางพรทิพย์ ไชยประณิธาน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวไพลิน เปรมกมล
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา