โรงเรียนวังน้อย(พนมยงค์วิทยา)
168 หมู่ 1 ถนนพหลโยธิน  ตำบลชะแมบ  อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
เบอร์โทรศัพท์ 035-257253
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ของโรงเรียน     มุ่งสู่สากล เป็นคนดีมีอาชีพ ด้วยหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง
ปรัชญาโรงเรียน            ความรู้คู่คุณธรรม  กิจกรรมเสริม