โรงเรียนวังน้อย(พนมยงค์วิทยา)
168 หมู่ 1 ถนนพหลโยธิน  ตำบลชะแมบ  อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
เบอร์โทรศัพท์ 035-257253
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายสุรินทร์ คล้ายพงษ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นายณัฏฐพัฒน์ จินาเฟย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางกุสุมา เพ็งกลาง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/4