โรงเรียนวังน้อย(พนมยงค์วิทยา)
168 หมู่ 1 ถนนพหลโยธิน  ตำบลชะแมบ  อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
เบอร์โทรศัพท์ 035-257253
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสุมาลี ฤทธิ์อุดม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นายชัชชัย ฤทธิ์อุดม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นายมนตรี ลาภตระการ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นายวสันต์ เงาศรี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3