โรงเรียนวังน้อย(พนมยงค์วิทยา)
168 หมู่ 1 ถนนพหลโยธิน  ตำบลชะแมบ  อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
เบอร์โทรศัพท์ 035-257253
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสมจิตต์ พิพิธกุล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นายชำนาญพงษ์ เจริญผล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวอชิรญา แสงพิทักษ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นายสิทธินนท์ อนุเดช
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวทัศชมน แสงนาค
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวญาณิศา เหมยน้อย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวพิศวรรณ หอมชู
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/4

นางสาวสาลินี ธัญญุพักตร์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นายวชิรวิทย์ คะสะกุล
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1