โรงเรียนวังน้อย(พนมยงค์วิทยา)
168 หมู่ 1 ถนนพหลโยธิน  ตำบลชะแมบ  อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
เบอร์โทรศัพท์ 035-257253
บุคลากรทางการศึกษาอื่นๆ

นางสาวณัฐปภัสร์ เภตรา
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

นางสาวบุษรินทร์ หมีเขียว
เจ้าหน้าที่ธุรการ