โรงเรียนวังน้อย(พนมยงค์วิทยา)
168 หมู่ 1 ถนนพหลโยธิน  ตำบลชะแมบ  อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
เบอร์โทรศัพท์ 035-257253
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางชุลีพร จริตพจน์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นายศักดิ์ดา รางวัลหลาย
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นายสุรเชษฐ์ ศรีหิรัญ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1