โรงเรียนวังน้อย(พนมยงค์วิทยา)
168 หมู่ 1 ถนนพหลโยธิน  ตำบลชะแมบ  อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
เบอร์โทรศัพท์ 035-257253
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายชูชาติ ตรีสินธุ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นายวีระชาติ สุกใส
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวศุภนุช บุญญานันต์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นายณัฐวัตร สุขฤษกิจ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3