โรงเรียนวังน้อย(พนมยงค์วิทยา)
168 หมู่ 1 ถนนพหลโยธิน  ตำบลชะแมบ  อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
เบอร์โทรศัพท์ 035-257253
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวรุ้งกาญจน์ กลิ่นจันทร์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวอังสุมารินทร์ ดิษฐประยูร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นายชัยวัฒน์ ทองหล่อ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2