โรงเรียนวังน้อย(พนมยงค์วิทยา)
168 หมู่ 1 ถนนพหลโยธิน  ตำบลชะแมบ  อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
เบอร์โทรศัพท์ 035-257253
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวชมัยภรณ์ สุขมี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/4

นายวราวุธ แก้วกำเนิด
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางกัตติกา ตันอารีย์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวพริมาดา ไชยขันแก้ว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวณีรนุช อนุภาพ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/5

นางสาววาสนา มุขอาษา
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2